071-531 55 41     AUTOSTAD LEIDEN / STEVENSHOFDREEF 150 / 2331 DB LEIDEN

Privacy

Privacy policy

Autostad Leiden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autostad Leiden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Autostad Leiden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit telefonisch via 071-5315541 of per email: info@autostad.nl.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Autostad Leiden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de reparatie-opdracht en/of bestelling;
 • Het uitvoeren van onderhoud en/of reparatie aan uw auto of afleveren van uw (nieuwe) auto;
 • Het tijdig informeren omtrent (wettelijke) periodieke keuring en voorgeschreven onderhoud.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De getekende reparatieopdracht of koopovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autostad Leiden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Postcode en huisnummer;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Autogegevens zoals kenteken- en chassisnummer, merk model datum deel I;
 • Geboortedatum;
 • Rijbewijsnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Autostad Leiden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Zolang uw auto bij Autostad Leiden in onderhoud is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Zolang dit wettelijk bepaald is door de Rijksdienst voor het wegverkeer.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@autostad.nl!

Autostad Leiden ©2019 - Alle rechten voorbehouden